Belépés

Don't have an account? Sign up now

Lost Password?

Regisztáció

Password will be generated and sent to your email address.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.topiwork.hu weboldal keretén belül a TopiWork Iskolaszövetkezet által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal keretén belül nyújtott regisztrációval a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és tájékoztatást.

I. Irányadó jogszabályok

Az Iskolaszövetkezet a weboldal keretében történt adatgyűjtés és adatkezelés során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) előírásaira.

II. Általános adatkezelési elvek

1. Az Iskolaszövetkezet Weboldalán gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Iskolaszövetkezet, melyhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók regisztrációja során megadott személyes adatait az Iskolaszövetkezet az általa fenntartott adatbázisban az Iskolaszövetkezet tevékenységében való közreműködésre való jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik az Iskolaszövetkezet vállalkozási tevékenységével összefüggő szerződéses partnerei. Ezen szerződéses partnerek a továbbított személyes adatokat a vállalkozási szerződés teljesítése céljából használják, arra tekintettel, hogy abban a jelentkezők az Iskolaszövetkezettel való tagsági jogviszony létesítését követően, alkalmasságuk esetén személyesen közreműködhetnek.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy a felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiek szerinti adatkezelési cél érdekében az Iskolaszövetkezet a személyes adataikat kezelje, feldolgozza, és az adatfelhasználó szerződéses partnerei részére továbbítsa.

3. A Weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

4. A regisztrációval felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az iskolaszövetkezet az adatbázisában elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa az adatfelhasználó szerződéses partnerei felé. A regisztráció során az Iskolaszövetkezet csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

5. Felhasználó hozzájárul, hogy az Iskolaszövetkezet a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő ajánlatokról.

6. Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az Iskolaszövetkezet a szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.

III. Felelősség

A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek az Iskolaszövetkezetet és harmadik személyeket a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik.

III. Joggyakorlás, jogorvoslat

Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban (a feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat) az Iskolaszövetkezettől mind elektronikusan, mind írásban ingyenesen tájékoztatást kérhet, illetve ingyenesen kérheti kezelt adatainak helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz fordulhat.

Az Iskolaszövetkezet az Atv. szerint köteles törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:

  • a kezelése jogellenes,
  • a felhasználó kéri,
  • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
  • azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Iskolaszövetkezet a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Iskolaszövetkezet köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó az Iskolaszövetkezet döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát – a fentieken túlmenően is – polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az Avtv.-ben meghatározottak szerint.